System Oceniania

Wyciąg ze Statutu szkoły

Rozdział V

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 34

Postanowienia wstępne

Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany dalej WSO reguluje zasady oceniania, klasyfikowania (na zakończenie I i II semestru), promowania uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju oraz przeprowadzania egzaminów i przesłuchań. WSO dotyczy oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. W PSM I stopnia w Biłgoraju nie ustala się oceny z zachowania.

§ 35

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje.

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców.
Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie.
Ustalanie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych i możliwości ich poprawiania.
Przeprowadzanie egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych.

§ 36

Wymagania edukacyjne

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o:
  1. wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów
  3. warunkach i trybach uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej

  z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu
  promocyjnego.

 2. Wymagania edukacyjne są ustalane z uwzględnieniem podstaw programowych wszystkich przedmiotów objętych ramowym planem nauczania oraz wydanych na tej podstawie przez CEA programów nauczania lub w oparciu o autorskie programy nauczania. Sprawdzanie osiągnięć uczniów może mieć formę:
  1. egzaminu
  2. przesłuchania
  3. sprawdzianu pisemnego, ustnego, ruchowego.
 3. § 37

  Ocenianie

  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętnościw stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.
  Oceny są jawne i uwidocznione w dzienniku lekcyjnym.

  Ocenianie ma na celu:

  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
  2. motywowanie ucznia do dalszej pracy
  3. dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach
  4. umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno ? wychowawczej.
  5. Na prośbę ucznia lub rodziców, nauczyciel powinien uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę.
  6. Oceny ustala się w stopniach według następującej skali:
   1. ocena celująca – 6
   2. ocena bardzo dobra – 5
   3. ocena dobra – 4
   4. ocena dostateczna – 3
   5. ocena dopuszczająca – 2
   6. ocena niedostateczna – 1
  7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza na czas określony w tej opinii.
  8. skreślony
  9. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  § 38

  Ocenianie bieżące i śródroczne

  1. Bieżące ocenianie może odbywać się:
   1. według skali ocen podanej w § 37 ust. 5 w formie stopni wpisywanych do dziennika
   2. w formie opisowej, jako uwagi zamieszczone w dzienniczku ucznia
  2. Oceny ustala nauczyciel przedmiotu.
  3. Oceny z gry na instrumentach uzyskuje uczeń w oparciu o:
   1. bieżące przygotowanie się do zajęć
   2. systematyczność w pracy domowej
   3. aktywność na zajęciach
   4. jakość przygotowanego materiału
   5. tempo pracy, czyli spełnienie warunku minimum programowego
   6. czynny udział w popisach, koncertach, przeglądach i konkursach itp
  4. Oceny z przedmiotów prowadzonych w formie zajęć grupowych uzyskuje uczeń w oparciu o:
   1. wypowiedzi ustne
   2. prace kontrolne – dyktanda, testy, kartkówki
   3. obserwację aktywności na zajęciach
   4. prace domowe – pisemne, śpiewane, ruchowe
  5. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres 4 miesięcy po zakończeniu roku szkolnego.
  6. Oceny śródroczne z instrumentu głównego ustala nauczyciel przedmiotu.
  7. Dyrektor szkoły może wprowadzić zarządzeniem przesłuchania półroczne, którymi objęci są uczniowie z klas: II – VI/6 i II – IV/4.
  8. Oceny z przedmiotów nadobowiązkowych ustala nauczyciel przedmiotu.
  9. Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne do średniej ocen wlicza się także końcoworoczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
  10. Klasyfikowanie śródroczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz tych realizowanych nadobowiązkowo. Oceny wpisywane są do dziennika.

  § 39

  Klasyfikacja końcoworoczna

  1. Polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć.
  2. .Na dwa tygodnie przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach negatywnych. Informacja musi mieć formę pisemną.
  3. Oceną negatywną jest ocena niedostateczna i dopuszczająca w przypadku przedmiotu głównego i kształcenia słuchu.
  4. Ocenę końcoworoczną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisję egzaminacyjną.
  5. Komisja egzaminacyjna ustala ocenę z przedmiotu głównego.
  6. Laureaci, o których mowa w § 40 ust.12 po ustaleniu albo uzyskaniu końcowo rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymują z tych zajęć celującą końcowo roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
  7. Oceny końcoworoczne ustala się na podstawie sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego z następujących przedmiotów:
   1. kształcenie słuchu i rytmika w klasie III/6
   2. kształcenie słuchu w klasach VI/6 i IV/4
   3. audycje muzyczne w klasach VI/6 i IV/4
   4. instrumenty dodatkowe w klasach V i VI/6 oraz III i IV/4
   5. instrument nadobowiązkowy w klasach V i VI/6 oraz III i IV/4
  8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcowa ocena klasyfikacyjna, a w przypadku przedmiotu kształcenie słuchu ? ocena niedostateczna albo dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zastrzeżeniem § 45 ust. 1.?

  § 40

  Egzaminy promocyjne

  1. Z instrumentu głównego końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego z zastrzeżeniem ust.13.
  2. Przepisów § 40 ust. 1 nie stosuje się do uczniów klas I/6 i I/4, w tym przypadku ocenę ustala nauczyciel prowadzący.
  3. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego, powoływane są zarządzeniem dyrektora komisje egzaminacyjne, w składzie:
   1. dyrektor lub kierownik cykli lub sekcji, jako przewodniczący
   2. nauczyciel uczący danego przedmiotu
   3. nauczyciel /nauczyciele/ tego samego lub pokrewnego przedmiotu
  4. Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada przewodniczący.
  5. Podczas przesłuchań i egzaminów z instrumentu obowiązują następujące kryteria oceny ucznia:
   1. stopień spełnienia wymagań programowych
   2. zgodność z tekstem
   3. sprawność techniczna, aparat gry
   4. intonacja
   5. kultura dźwięku
   6. zgodność ze stylem epoki, panowanie nad konstrukcją utworu
   7. frazowanie, muzykalność, pamięć i odporność psychiczna
   8. wrażenie ogólne
   9. wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
  6. Oceny ustala się według skali punktowej:
   1. 25 punktów – celująca
   2. 21 – 24 – bardzo dobra
   3. 16 – 20 – dobra
   4. 13 -15 – dostateczna
   5. 11 – 12 – dopuszczająca
   6. do 10 – niedostateczna
  7. Stosowanie w ocenianiu skali punktowej może mieć miejsce również w przypadku innych przedmiotów.
  8. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego, komisja ustala ocenę ucznia, w przypadku różnicy zdań jest nią średnia arytmetyczna wystawionych punktów przez członków komisji.
  9. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę egzaminu, wykonany program oraz ocenę.
  10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
  11. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Ocenę w tej sytuacji ustala nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu.
  12. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć celującą ocenę końcoworoczną (semestralną), a w przypadku, instrumentu głównego są zwolnieni z egzaminu promocyjnego.

  § 41

  Egzamin klasyfikacyjny

  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
  2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  3. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieuzasadnionych na prośbę ucznia lub jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  4. Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego przeprowadza komisja w składzie i według procedury jak w przypadku egzaminu promocyjnego.
  5. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
  6. Formę egzaminu określa nauczyciel przeprowadzający egzamin. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły, następnie informuje się o tym ucznia i jego rodziców.
  7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowych terminie wyznaczonym przez dyrektora.
  8. Z egzaminu sporządza się protokół, zawierający skład komisji egzaminacyjnej, datę egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach uczniach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
  9. Końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć nadobowiązkowych lub nie uzyskanie zaliczenia z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy wyższej, ani na ukończenie szkoły.
  10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się ,,nieklasyfikowany?, oznacza to, że uczeń z danego przedmiotu otrzymał ocenę niepromującą.
  11. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki wyznacza się egzamin klasyfikacyjny na podstawie odrębnych przepisów.

  § 42

  Indywidualny tok nauki

  1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może realizować naukę za zgodą Rady Pedagogicznej w skróconym czasie.
  2. W przypadku zgody na realizację dwóch kolejnych lat w jednym roku szkolnym wszystkie oceny ucznia muszą być zapisane w dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusz ocen). Na świadectwie szkolnym umieszcza się jedynie oceny z zajęć uzyskane w klasie wyższej.
  3. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre i osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem,z końcem, lub w ciągu roku szkolnego.
  4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla danej klasy.
  5. Uczeń, o którym mowa w ust. 4, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  § 43

  Promowanie

  1. Polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
   1. promowaniu uczniów lub ukończeniu przez nich szkoły
   2. promowaniu uczniów poza normalnym trybem
   3. wyróżnieniu i nagrodzeniu uczniów
  2. Uczeń otrzymuje promocję jeżeli:
   1. z przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu, otrzymał oceny końcoworoczne wyższe od stopnia dopuszczającego, czyli co najmniej stopień dostateczny
   2. z pozostałych przedmiotów otrzymał oceny klasyfikacyjne na koniec roku, wyższe od stopnia niedostatecznego, czyli co najmniej stopień dopuszczający
  3. Ocena z instrumentu głównego ustalona komisyjnie nie może być zmieniona.

  § 44

  Egzamin poprawkowy

  1. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna lub ocena dopuszczająca z kształcenia słuchu może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
  2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niepromującą z zastrzeżeniem § 43 ust. 3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
  3. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyższych.
  4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  5. Do przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje trzyosobową komisję egzaminacyjną w składzie:
   1. dyrektor lub kierownik sekcji lub działu, jako przewodniczący
   2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu i inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu
  6. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
  7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, datę egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ustaloną przez komisję ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  8. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym określonym przez dyrektora terminie.

  § 45

  Odwołanie od oceny

  1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły jeśli uznają,że ocena klasyfikacyjna (semestralna lub końcoworoczna) została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  2. Zastrzeżeniu nie podlegają oceny ustalone przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego.
  3. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
  4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej dyrektor szkoły powołuje komisję która:
   1. przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie praktycznej
   2. pisemnej lub ustnej następnie ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
   3. ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od oceny wcześniej ustalonej przez nauczyciela
  5. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.
  6. W skład komisji wchodzą:
   1. dyrektor szkoły lub kierownik działów, jako przewodniczący
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia
  7. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkołę następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, datę egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ustaloną przez komisję ocenę. Protokół z egzaminu i pisemna praca ucznia lub zwięzła informacja o ustnych odpowiedziach ucznia stanowią załącznik do arkusza ocen.
  9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

  § 46

  Skreślenie z listy uczniów

  1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej lub nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów szkoły, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
  2. W ciągu całego cyklu kształcenia w PSM I stopnia w Biłgoraju, uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
  3. Inne przyczyny skutkujące skreśleniem ucznia z listy uczniów określa Statut szkoły.

  § 47

  Ukończenie szkoły

  1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy najwyższej otrzymał z przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu – oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od dopuszczającej, a z innych przedmiotów – wyższe od niedostatecznej.
  2. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił powyższych warunków, podlega skreśleniu z listy uczniów.

  § 48

  Wyróżnienia

  1. Uczeń może otrzymać promocję, lub ukończyć szkołę z wyróżnieniem.
  2. Warunkiem uzyskania wyróżnienia jest otrzymanie przez ucznia:
   1. w klasach I ? III/6 oraz I/4 średniej ocen 5, 0 oraz co najmniej oceny bardzo dobrej z instrumentu głównego
   2. w pozostałych klasach średniej ocen 4, 75 oraz co najmniej oceny bardzo dobrej z instrumentu głównego
  3. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało ? czerwonym pasem.

  § 49

  WSO może być nowelizowane uchwałą RP na wniosek nauczycieli, uczniów, rodziców lub dyrektora szkoły.